Grandstream HT503

Screenshot di Configurazione

Sezione FSX

HT503-FXS_1.png

HT503-FXS_2.png

HT503-FXS_3.png

HT503-FXS_4.png

HT503-FXS_5.png

HT503-FXS_6.png

HT503-FXS_7.png

HT503-FXS_8.png

HT503-FXS_11.png

HT503-FXS_12.png

Queste due impostazioni sono importanti per il servizio FAX in T38

HT503-FXS_9.png

HT503-FXS_10.png

Problemi di NAT Traversal

HT503-NAT_1.png